Select Page


സർവ്വ ശിക്ഷാ അഭിയാൻ, ഡയറ്റ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടി സ്ക്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരണ്ടും കേന്ദ്രഗവൺമെൻറ് സംരംഭങ്ങളാണ്. സർവ്വ ശിക്ഷാ അഭിയാൻ സർവരും പഠിക്കുക സർവരും വളരുക എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടുകൂടി എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻറെ അക്കാഡമിക് സഹായം,മേൽനോട്ടം,സ്ക്കൂളുകൾ ഇല്ലാത്ത പ്രദേശത്ത് ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക,ഗവൺമെൻറ് സ്ക്കൂളുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് എസ് എസ് എ യുടെ മുഖ്യലക്ഷ്യങ്ങൾ.പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലസ്റ്റർ റിസോർസ് സെൻറെർ,പല പഞ്ചായത്തുകൾ ചേരുന്ന പ്രദേശത്ത് ഒരു ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് സെൻറെർ,ജില്ലാ പ്രോജക്റ്റ് ഓഫീസ്,സംസ്ഥാന പ്രോജക്റ്റ് ഓഫീസ് എന്നിങ്ങനെയാണ് എസ് എസ് എ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ബി ആർ സി എന്ന ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് സെൻററിലൂടെ യാണ് മുഖ്യമായും എസ് എസ് എ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറും,നിരവധി അധ്യാപക പരിശീലകരും ഉണ്ടായിരിക്കും.ഏതായാലും വർത്തമാന കാല കേരളീയ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻറെ ഗുണദോഷങ്ങൾക്ക് വലിയ ഒരളവോളം എസ് എസ് എ ആണ് ഉത്തരവാദി. നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് കേന്ദ്രഗവൺമെൻറ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഇത് എങ്കിലും കാലാവധി നീട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് പതിവ്.ഇതിൻറെ ഫണ്ട് കേന്ദ്രഗവൺമെൻറും സംസ്ഥാനഗവൺമെൻറും മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിശ്ചിത ക്രമത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. ഒരു റവന്യൂ ജില്ലയിൽ ഒന്ന് എന്ന ക്രമത്തിലാണ് ഡയറ്റുകൾ ഉള്ളത്.ഡയറ്റുകളോട്(ഡിസ്റ്റ്രിക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസേർച്ച് ആൻഡ് ട്രൈനിംഗ്) ചേർന്ന് ഒരു അധ്യാപക പരിശീലന കേന്ദ്രം ഉണ്ടാകും റവന്യൂ ജില്ലയിലെ സ്ക്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻറെയും അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻറേയും അക്കാഡമിക് മേൽനോട്ടം,പരിശീലനം എന്നിവ ഡയറ്റിൻറെ ചുമതലയാണ്. സംസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ക്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻറെ അക്കാഡമിക് നേതൃത്ത്വവും നിയന്ത്രണവും സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസേർച്ച് ആൻഡ് ട്രൈനിംഗ് എന്ന സ്ഥാപനം നിർവഹിക്കുന്നു.

കേരളത്തിലെ പാഠ്യപദ്ധതി

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലം കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പ്രാഥമിവിദ്യാഭ്യാസ പാഠപദ്ധതി സമഗ്രമായ മാറ്റത്തിനു വിധേയമായി കഴിഞ്ഞു.അറിവുനിറയ്ക്കാനുള്ള പാത്രമാണ് കുട്ടി എന്ന സങ്കൽപ്പത്തിൽ നിന്നും അറിവു നിർമ്മിക്കേണ്ട വ്യക്തിയാണ് കുട്ടി എന്ന നിയയിലേക്ക് പാഠപദ്ധതി സമീപനം മാറി.

പഠനം രസകരമാകണം, പരിസരത്തുനിന്നും സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും അറിവുനിർമ്മിക്കാൻ പര്യാപ്തമാകണം, കുട്ടികളുടെ കഴിവുകളെ(ശേഷികളെ)വികസിപ്പിക്കാൻ സാദ്ധ്യത ഉള്ളതായിരിക്കണം, പരിസ്ഥിതി ബോധം വളർത്തുന്നതാകണം, കുട്ടികളുടെ വ്യക്തി പരമായ സാധ്യതകൾക്കനുസരിച്ചും പ്രാദേശീയമായ സവിശേഷതകൾക്കനുസരിച്ചും ക്രമീകരിക്കാൻ സാധ്യമായ വിധത്തിൽ അയവുള്ളതായിരിക്കണം ഇവയൊക്കെയാണ് ആധുനിക പാഠപദ്ധതിയുടെ സവിശേഷതകൾ. പരീക്ഷകളിൽ മാർക്കിന് പകരം ഗ്രേഡിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്, തുടർമൂല്യനിർണ്ണയം, പരീക്ഷാലഘൂകരണം ഇവയെല്ലാം ഇതിൻറെ ബാഹ്യമായ പ്രകടനങ്ങളും ചെറിയക്ലാസുകളിൽ പോലും കുട്ടികൾ സ്വയം വിമർശനത്തിനും, പരസ്പര വിശകലനത്തിനും, തയ്യാറാകുന്നത്, സ്വയം നിഗമനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വസ്തു നിഷ്ഠമായി അവ പരിശോധിച്ച് അറിവിലേയ്ക്ക് എത്തി ചേരുന്നത്,എന്നിവ ആന്തര പ്രകടനങ്ങളുമാണ്. പ്രശ്നാധിഷ്ഠിത സമീപനം, വിമർശനാത്മകമായ പഠനം, സാമൂഹിക ഞ്ജാന നിർമ്മിതി, അറിവിൻറെ നിർമ്മാണം, എന്നിവയാണ് പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇനി പറയുന്നവ പ്രധാന സാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങളായി പാഠപദ്ധതി വിലയിരുത്തുകയും പഠനപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇവയുടെ പരിഹാരത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയ സ്ഥലജല മാനേജ്മെൻര് ഇല്ല,കൃഷി ജീവിതത്തിൻരെ ഭാഗമായി കാണുന്നില്ല,സങ്കുചിതവും പ്രാദേശീകവുമായ ദേശീയതകലും വർഗീയതയും വളർന്നു വരുന്നു,കായികാധ്വാനത്തോടുള്ള മതിപ്പു കുറയുന്നു -അതു വികസിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ഇല്ല,തനത് സാംസ്ക്കാരിക പാരന്പര്യത്തേക്കുറിച്ച് അവബോധമില്ല,പാർശ്വ വൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരോട് പരിഗണനയില്ല,പരിസ്തിതി സൗഹാർദമായ വികസന വീക്ഷണമില്ല,ശരിയായ പൊതുജനാരോഗ്യ കാഴ്ചപ്പാടില്ല.

താഴെപറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് കുട്ടി അറിവ് നിർമ്മിക്കുന്നത്

  • ഒരു പ്രശ്നം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു
  • പ്രശ്നം ഏറ്റെടുത്ത് വിശകലനം ചെയ്യുന്നു
  • ചില അനുമാനങ്ങൾ രൂപീകരിയ്ക്കുന്നു
  • പ്രശ്ന നിർധാരണത്തിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു
  • വിവരശേഖരണം അവയുടെ ക്രമീകരണം അപഗ്രഥനം എന്നിവയിലൂടെ നിഗമനത്തിലെത്തുന്നു
  • നിഗമനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംവാദം വിമർശനം തിരുത്തൽ, നിഗമനങ്ങളുടെ സ്ഥിരീകരണം പ്രയോഗം

ഇങ്ങനെ അറിവുനിർമ്മിക്കുന്ന കുട്ടി പുതിയ അറിവിൻറെ വെളിച്ചത്തിൽ പുതിയ പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തുകയും പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ബുദ്ധിയുടേയും ശേഷിയുടേയും വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ച കാഴ്ചപ്പാട് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗാഡ്നറുടെ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ചാണ്. ബുദ്ധി എട്ടു തലങ്ങളിലായി വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നു.ഭാഷാപരം,ലോജിക് പരം(ഗണിതം യുക്തി),സംഗീതപരം,ശാരീരികം,ദൃശ്യ-സ്ഥലപരം,വ്യക്തി വൈവിദ്ധ്യ പരം,പ്രകൃതി പരം,ആന്തരിക വൈയക്തികം ഇവയുടെ വികസനത്തിനു യോജിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പഠനപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നടത്തുന്നത്